Đăng tải các file luận án TS của NCS Ứng Thị Thúy Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Ứng Thị Thúy 

Đề tài: Nghiên cứu cải thiện chất lượng nước hồ đô thị bằng giải pháp kết hợp làm thoáng qua hệ thống định hình dòng chảy và bãi lọc trồng cây

    Chuyên ngành: Công nghệ môi trường nước và nước thải

    Mã ngành:   9520320-2

 

    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY