Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Đề tài: Nghiên cứu mô hình chuỗi cung ứng vật tư kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng tại Việt Nam

   Ngành: Quản lý xây dựng

   Mã ngành:   9580302

                    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY