Đăng tải các file luận án TS của NCS Xaignavong Langkone

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Xaignavong Langkone

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức thoát nước và xử lý nước thải phù hợp cho Thủ đô Viên chăn, CHDCND Lào, theo hướng kết hợp tập trung và phân tán

Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường - Công nghệ môi trường nước và nước thải

   Mã ngành:  9520320-2

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY