Lễ trao Quyết định Thành lập 3 đơn vị mới

CHÚC MỪNG VIỆC THÀNH LẬP BA ĐƠN VỊ MỚI!

Ngày 15/11/2021, thực hiện bước đi đầu tiên tiến tới tự chủ, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã công bố quyết định thành lập Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trung tâm Công nghệ thông tin và Cơ sở dữ liệu và các quyết định chuyển đổi các vị trí công tác.

 

Phòng Quản lý Đào tạo được thành lập trên cơ sở sáp nhập bộ phận quản lý đào tạo của Phòng Đào tạo và Khoa Đào tạo Sau Đại học chức năng quản lý công tác đào tạo đại học, sau đại học và phát triển chương trình đào tạo. Trưởng phòng: PGS. TS Nguyễn Bình Hà, các Phó Trưởng phòng: PGS. TS Nguyễn Hùng Phong, ThS Phạm Ngọc Chính và ThS Phạm Hữu Tùng

Phòng Truyền thông và Tuyển sinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập bộ phận tuyển sinh của Phòng Đào tạo và Khoa Đào tạo Sau Đại học và bộ phận truyền thông của Phòng TTTT, chức năng quản lý truyền thông và quảng bá thương hiệu, công tác tuyển sinh và phát triển chương trình đào tạo. Trưởng phòng: TS Hồ Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng ThS Phạm Mỹ Lan.

Trung tâm CNTT và CSDL được thành lập trên cơ sở bộ phận thông tin của Phòng Thông tin và Truyền thông, chức năng quản lý hệ thống CNTT và CSDL. Giám đốc: ThS Hoàng Nam Thắng.

Chúc ba đơn vị mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mình!