Thông báo Thay đổi lịch thi tuyển sinh, xét tuyển trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt tháng 5 năm 2021 (Thông báo số 4)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

 

Số:         /TB-ĐHXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày        tháng 6 năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Thay đổi lịch thi tuyển sinh, xét tuyển trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ

đợt tháng 5 năm 2021

(Thông báo số 4)

               

          Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trong nước;

Trường Đại học Xây dựng thông báo thay đổi thời gian thi tuyển sinh, xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 (tháng 5 năm 2021) như sau:

      Địa điểm thi: Trường Đại học Xây dựng

Thời gian thi/xét tuyển:

Trình độ Thạc sĩ: Thi ngày 20, 21tháng 8 năm 2021

    • Ngày 20/8/2021: Chiều: Tập trung TS; Thi ngoại ngữ (Đọc, Viết, Nghe hiểu, Nói)
    • Ngày 21/8/2021: Sáng: Thi môn cơ bản; Chiều: Thi môn cơ sở

Trình độ Tiến sĩ: Xét tuyển từ ngày 23 tháng 8 năm 2021

Trân trọng thông báo./.