Thông báo điểm trúng tuyển bậc đào tạo Thạc sĩ khóa tháng 6 năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO 

Điểm trúng tuyển bậc đào tạo Thạc sĩ khóa tháng 6 năm 2021 là:

               

10,0 điểm (Mười điểm)

 

 

Trân trọng thông báo./.