THÔNG BÁO Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 4 năm 2021 của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây

   TRƯỜNG ĐẠI  HỌC XÂY DỰNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI NGOẠI NGỮ B1                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                    

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 tháng 4 năm 2021

của học viên cao học tại địa điểm Đại học Xây dựng        

 

Hội đồng thi ngoại ngữ B1 thông báo kế hoạch cụ thể đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên cao học như sau:

Danh sách phòng thi xem: TẠI ĐÂY

Thời gian thi

Nội dung

Ghi chú

 

07h30, 24/04 (thứ bảy)

 

Thí sinh có mặt tại phòng thi

Thi Đọc, viết +

Nghe, hiểu
+ Thi Nói