Đăng tải các file luận án TS của NCS Đặng Việt Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Đặng Việt Dũng

Đề tài:     Tổ chức kiến trúc cảnh quan tạo lập bản sắc các đô thị miền núi Tây bắc Việt Nam - Áp dụng cho thành phố Yên Bái

   Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

   Mã ngành:   9580105

 

   Download: TẠI ĐÂY