Đăng tải các file luận án TS của NCS Hoàng Thị Khánh Vân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Hoàng Thị Khánh Vân

Đề tài: Nghiên cứu quản trị tài chính doanh nghiệp xây dựng trong quân đội phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam

   Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

   Mã ngành:   9580302

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY