Đăng tải các file luận án TS của NCS Hương Quý Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Hương Quý Trường

Đề tài: Phân tích phi tuyến tĩnh và dao động của dầm sandwich FGP gia cường GPL

   Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật

   Mã ngành:   9520101

 

    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY