Đăng tải các file luận án Tiến sĩ của NCS Hoàng Ngọc Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Hoàng Ngọc 

Đề tài:     Nghiên cứu đặc điểm lan truyền kim loại nặng từ bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh tại Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ môi trường chất thải rắn

Mã ngành:   9520320-1

DOWNLOADTẠI ĐÂY