Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Đề tài: Nghiên cứu quá trình xử lý nitơ trong nước thải sinh hoạt bằng quá trình Anammox sử dụng giá thể vi sinh cố định

Ngành: Môi trường nước và nước thải

Mã ngành:   9520320-2                   

DOWNLOADTẠI ĐÂY