Đăng tải các file luận án TS của NCS Lê Văn Tuấn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Lê Văn Tuấn

Đề tài:     Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy sử dụng tro, xỉ nhà máy nhiệt điện than làm vật liệu xây dựng tại Việt Nam

    Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

    Mã ngành:   9580302

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY