Đăng tải các file luận án TS của NCS Lê Việt Hùng SAU BẢO VỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                 Đăng tải các file luận án tiến sĩ đã hoàn thiện chỉnh sửa sau bảo vệ của

NCS Lê Việt Hùng

Đề tài: Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cường độ cao sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay (cenospheres)

   Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

   Mã ngành:   9520309

 

    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY