Đăng tải các file luận án TS của NCS Lưu Văn Sáng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Lưu Văn Sáng

Đề tài:      Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ rất cao dùng hỗn hợp phụ gia khoáng silica fume, tro bay và các vật liệu sẵn có ở Việt Nam

   Chuyên ngành: Kỹ thuật vật liệu

   Mã ngành:   9520309

 

  Download: TẠI ĐÂY