Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Đức Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Nguyễn Đức Vinh

Đề tài: Tái phát triển theo hướng bền vững các công trình công cộng giai đoạn 1975-1986 tại Hà Nội

   Chuyên ngành: Kiến trúc

   Mã ngành:   9580101

 

  DOWNLOAD: TẠI ĐÂY