Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Hải Lộc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Nguyễn Hải Lộc

Đề tài: Nghiên cứu giải pháp quản lý dự án định hướng giá trị cho dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước tại Việt Nam

   Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

   Mã ngành:   9580302

 

  DOWNLOAD: TẠI ĐÂY