Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Mạnh Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Mạnh Hùng

Đề tài:     Nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc dài hạn của dầm bê tông cốt thép chịu chuyển vị cưỡng bức gối tựa

   Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

   Mã ngành:   9580201

 

   Download: TẠI ĐÂY