Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Tấn Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Tấn Vinh

Đề tài:     Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về hợp đồng xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam

   Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

   Mã ngành:   9580302

 

   Download: TẠI ĐÂY