Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thế Hùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

               Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Thế Hùng

Đề tài:     Nghiên cứu giải pháp quản lý tổng hợp chất thải rắn công nghiệp nguy hại ngành cơ khí thuộc các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn Hà Nội

  Chuyên ngành: Công nghệ môi trường chất thải rắn

    Mã ngành:   9520320-1

 

   Download: TẠI ĐÂY