Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thị Minh Thùy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Thị Minh Thùy

Đề tài:      Ứng dụng topology trong thiết kế kiến trúc tại Việt Nam

   Chuyên ngành: Kiến trúc

   Mã ngành:   9580101

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY