Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

               Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Thị Thu 

Đề tài:     Nghiên cứu xử lý chất thải rắn hữu cơ bằng phương pháp sinh học kỵ khí trong điều kiện Việt Nam

   Chuyên ngành: Công nghệ môi trường chất thải rắn

   Mã ngành:   9520320-1

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY