Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Trần Hiếu SAU BẢO VỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

               Đăng tải các file luận án tiến sĩ đã hoàn thiện chỉnh sửa sau bảo vệ của

NCS Nguyễn Trần Hiếu

Đề tài: Tối ưu kết cấu giàn thép sử dụng thuật toán tiến hóa kết hợp công nghệ học máy

  Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng

  Mã ngành:   9580201

 

  DOWNLOAD: TẠI ĐÂY