Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Việt Khoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Nguyễn Việt Khoa

Đề tài:      Tổ chức không gian nội thất phòng học trong các trường Mẫu giáo theo hướng phát triển tư duy sáng tạo

  Chuyên ngành: Kiến trúc

  Mã ngành:   9580101

 

Download: TẠI ĐÂY