Đăng tải các file luận án Tiến Sĩ của NCS Phạm Quốc Trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                 Đăng tải các file luận án tiến sỹ của

NCS Phạm Quốc Trường

Đề tài:     Quản lý Nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

Mã ngành:   9580302

 

DOWNLOAD: TẠI ĐÂY