Đăng tải các file luận án TS của NCS Phan Thị Phương Thảo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

               Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Phan Thị Phương Thảo

Đề tài:  Quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam

  Chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị

  Mã ngành:   9580105

 

 

  DOWNLOAD: TẠI ĐÂY