Đăng tải các file luận án TS của NCS Tạ Thị Thu Hương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Tạ Thị Thu Hương

Đề tài: Quản lý Nhà nước về phát triển hệ thống đô thị ven biển Việt Nam theo hướng bền vững

   Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng

   Mã ngành:   9580302

 

   DOWNLOAD: Tại đây