Đăng tải các file luận án TS của NCS Trần Đại Hào

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                Đăng tải các file luận án tiến sĩ của

NCS Trần Đại Hào

Đề tài: Phân tích tĩnh, dao động riêng và đánh giá độ tin cậy của tấm Composite lớp

   Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật

   Mã ngành:   9520101

 

   DOWNLOAD: TẠI ĐÂY