Đăng tải các file luận án TS của NCS Trần Hoài Sơn SAU BẢO VỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

THÔNG BÁO

 

                 Đăng tải các file luận án tiến sĩ đã hoàn thiện chỉnh sửa sau bảo vệ của

NCS Trần Hoài Sơn

Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải bằng hệ lọc cải tiến ứng dụng vật liệu tái chế từ chất thải rắn xây dựng

   Chuyên ngành: Công nghệ môi trường nước và nước thải

   Mã ngành:   9520320-2

 

    DOWNLOAD: TẠI ĐÂY