Tin tức

courses

Thông báo Mở khóa học "Tập huấn kiến thức và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc"

Công nhận Trường Đại học Xây dựng là cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Chi tiết
courses

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thế Hùng

Đăng tải các file luận án TS của NCS Nguyễn Thế Hùng

Chi tiết
courses

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt tháng 05/2021

Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo. Đào tạo theo học chế tín chỉ thời gian 18 tháng. Địa điểm: - Đại học Xây dựng – TP. Hà Nội

Chi tiết
courses

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Khóa Tháng 05/2021

Thời gian và hình thức đào tạo theo Chương III của Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sỹ ban hành theo Thông tư số 08 /2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết